ВУЗ ШАГ
   

Визирська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Звіт директора школи

ЗВІТ

директора Визирської  ЗОШ

І – ІІІ ступенів

Куліченко Яни Миколаївни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018/2019 навчальний рік

 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/ 2019 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директора Визирської ЗОШ І - IIІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчаль­ного року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

І. Загальна інформація про школу.

Визирська загальноосвітня школа І—IIІ сту­пенів є комунальною власністю  відділу освіти Лиманської  РДА Одеської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Лиманської РДА,  якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 2007 р., земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,0254 га.

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

Навчання завершило 190 учнів.
У 2018 - 2019 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.
Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту навчального закладу

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання Закону України  «Про  освіту», ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВЕ «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

Випускники 9 класу минулого 2017/2018 навчального року працевлаштовані

про що свідчить результат наведеної нижче таблиці:

Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ

І – ІІ рівня акредитації

ВНЗ

ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

19

2

10

5

-

2

 

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів

№ з/п

Навчальний рік

Усього випускників

Кількість випускників 9-х класів, які

Продовжують навчання в ЗНЗ (10 кл)

В інших школах, ліцеях

ПТНЗ

ВНЗ

І – ІІ рівня акредитації

1

2017/2018

19

2

0

10

5

 

ІІ. Стан і розвиток шкільної мережі.

У 2018/2019 навчальному році в школі працювали 18 педагогічних працівників і 12 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 190 учні у 11 класах:

 • 1-4-х – 4 класи (88 учнів);
 • 5-9-х – 5 класів (96 учні);
 • 10-11 кл – 1 клас (6 учнів)

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 19 учнів, що дещо збільшилось порівняно з попередніми роками.

У 2018/2019 навчальному році випущено із 9 класу – 24 учні, з 11 класу – 6 учнів, зі школи вибуло до інших навчальних закладів 4 учні, прибуло 2 учні.

ІІІ. Кадрове забезпечення.

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння пра­цювати з комп'ютером, ІКТ. Перспектива в освіті така, що учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати на­вчально-виховний процес з учнями.

Педколектив Визирської ЗОШ володіє навичками ІКТ, вільно працює з компютером, використовує на на уроках. Майже всі вчителі мають сертифікати ОІУВ про володіння компютером.

Впродовж року, педколектив навчального закладу продовжує працювати над впровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до наказу  начальника відділу освіти у Визирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проведено ряд заходів:

 1. Сайт школи постійно оновлюється та поповнюється цікавою та корисною інформацією.

2. У школі проводяться відкриті уроки та виховні заходи з використанням мультимедійного забезпечення школи

 

 1. Учителі школи беруть участь у районних Інтернет – конференціях, вебінарах.
 2. Упродовж 2018/2019 навчального року продовжили впроваджувати  електронну систему управління навчальним закладом (ІСУО) «Курс: Освіта».
 3. Широко впроваджували у практику управлінської діяльності інформаційні

технології, а саме проводили:

 • загальношкільні батьківські збори;
 • наради при директору;
 • педради, використовуючи мультимедійне забезпечення школи.
 1. Упродовж 2019/2020 н.р. планується створити мультимедійні кабінети для викладання

навчальних предметів, а також для проведення, педрад, конференцій та інших заходів, в комп’ютерному класі є мультимедійна дошка, викладаються певні навчальні предмети, проводяться педради, загальношкільні батьківські збори, батьківський всеобуч та інші заходи.

Якісний склад педагогічних працівників:

Із вищою освітою у школі працює 14 вчителів, середню спеціальну освіту мають 2 вчителі, 2 вчителя - бакалавр. Із загальної кількості працівників – 1 працівник працює за сумісництвом.

 • 5 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію.
 • 5 вчителів – І категорію.
 • 3 вчителів – ІІ категорії.
 • 5 вчителів – спеціалістів
 • 8 вчителів мають педагогічний стаж понад 20 років.
 • 7 більше 10 років.
 • 1 вчителів – більше 5 років.
 • 2 вчителя - до 5 років.

У школі працює 4 гуртки: «Духовий оркестр» (керівник Скочипець С.С.), «Веселі музики» (керівник Мамченко Ю.Г.), «Аеробіка» (керівник Семко М.Б.), футбольний гурток «Ювентус» (керівник Студинський В.М.).   Наприкінці навчального року на нараді при директору заслуховуються звіти керівників гуртків про проведену роботу.

У методичному кабінеті розміщено змінний стенд «Методичний вісник».

Були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів.

Із метою створення відповідної матеріально – технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду  для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у закладі поповнюється матеріально – технічна база.

            Упродовж року проводилися відкриті уроки для колег, батьків – це один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків. Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новими технологіями навчання, тому для вчителів школи передплатили методичні газети та журнали України.

 

IV. Методична робота.

Адміністрація Визирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально-виховного в школі.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

У цьому навчальному році школа продовжувала працювати над проблемою: «Спрямування інноваційних технологій на підвищення компетентностей учасників освітнього процесу у рамках особистісно – орієнтованого навчання»

Науково – методична робота у Визирській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів  представлена такими компонентами:

 • методичні та педагогічні ради;
 • предметні шкільні методичні об’єднання;
 • творча група;
 • школа молодого вчителя;
 • самоосвіта;
 • продукти самоосвітньої діяльності.

У 2018/2019 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до нормативних документів.

У закладі діє налагоджена система роботи – це шкільні методичні предметні комісії.

ШМПК

Керівник

ШМК класних керівників

Громова О.О.

ШМПК гуманітарного циклу

 

Мусієнко О.А.

 

ШМК вчителів початкових класів

 

Лисецька А.М.

 

ШМПК природничо—математичного

циклу

 

Студинський В.М.

 

ШМПК естетично – оздоровчого циклу

Скочипець С.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У навчальному закладі використовуються такі педагогічні технології:

 1. діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів;
 2. самоосвітня діяльність вчителя.

Охоплено напрямки:

 • методичні проблеми;
 • відвідування учнями школи;
 • організація харчування учнів у закладі;
 • питання з безпеки життєдіяльності;
 • навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;
 • стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;
 • сумісна праця сім’ї та школи у вихованні підростаючого покоління;
 • питання переведення учнів до наступних класів та випуску учнів зі школи.

Традиційним у школі стали предметні тижні до яких учні разом з учителями готуються ґрунтовно і заздалегідь. Кожен тиждень був проведений на належному рівні. Складений план проведення тижня, розроблено заходи, написано звіт після проведення.

Із метою стимуляції активної творчої праці учнів у процесі навчання, спортивної діяльності, пошуку обдарованих та талановитих учнів та створення умов для їх подальшого творчого зростання, розвиваючи професійну компетентність, набуття нових знань та навичок, оволодіння новими напрямками діяльності, виховання громадянина,  який всебічно розвинутий.

V.  Навчальна діяльність учнів.

Упродовж 2018/2019 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів.

Велика увага у школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2019 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а  це 23 дитини. 1 дитина (1 клас) – інклюзивне навчання.

Учні нашої школи є традиційно активними учасниками всеукраїнських, міжнародних конкурсів.

Навчальні досягнення учнів стимулюються грамотами, похвальними листами та свідоцтвами з відзнакою. Також учні – переможці на святі Останнього дзвоника отримали стипендії голови Визирської сільради згідно з програмою «Обдарована дитина». Учнів, що отримали стипендії – 20.

 Учні, що мають високий рівень знань, отримали премії від О.В. Бєдного. Учнів, що отримали премії – 22.

Результати

участі учнів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах

Захід

Рівень

Місце

Переможці

Клас

Всеукраїнська акція «День юного натураліста»

Район

Кращий звіт

Студинський В.М.

Семко М.Б.

Громова О.О.

Бідна К.І.

 

Регіональний конкурс «Зелена хвиля»

Район

Найкращі роботи

Цимбаліст А.

Герасименко А.

Дураков Р.

5

2

9

Олімпіада з англійської мови

Район

ІІІ

Громова О.

9

Змагання спартикіади школярів «Шкіряний мяч»

Район

V

Футбольна команда «Ювентус»

 

Спартикіада школярів Лиманського району в зональних змаганнях «Шкіряний мяч» серед юнаків 2006 р. (смт Миколаївка»

Район

Зональні

Область

Супер ліга

І

І

І

ІІ

Калкатін В.

7

Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Вівіт, Витоки!»

Всеукраїнський

І премія

Зразковий духовий оркестр

Скочипець С.С.

Мамченко Ю.Г.

 

Благодійні акції «Діти Лиманщини – воїнам АТО», «Поспішай творити добро», «Парус надії», «Щедрий вівторк»

Район

Активна участь

Учні школи

 

Фестиваль англійської мови «I love English»

Область

ІІІ

Стоянова Владлена

Бідна В.

3

9

Фестиваль англійської мови «I love English»

Район

Подяка

Стоянова Владлена

Бідна В.

 

Очно-заочна природоохорона акція «Ялинка»

Район

Область

Район

І

Активна участь

Активна участь

Громова О.

Громова О.

Дураков Р.

Семко О.

Задорожнюк К.

Чапкін Є.

Заперченко С.

Цимбаліст А.

 

4

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»

Район

Область

Район

Область

 

 

 

І

І

І

Учасники

 

 

Громова Ольга

Громова Ольга

Дураков Р.

Карпінець М.

Заперченко С.

Цимбаліст А.

Семко О.

9

9

9

1

1

5

5

Фестиваль дружин юних пожежних

Район

ІІ

Чайка Д.

Дойкова А.

Некіт П.

Костенко К.

Цимбаліст Д.

Цимбаліст А.

11

8

9

7

8

5

Районий конкурс «Плакатна галерея» до Дня Памяті Небесної сотні»

Район

Активна участь

Громова О.

Чайка Д.

Бідна В.

Кашуба Д.

Кутафіна В.

Дойкова А.

9

11

9

11

11

8

Фестиваль читців поезії Т.Г.Шевченка

Район

І

І

Чайка Д.

Кашуба Д.

11

11

Конкурс дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладного мистецтва на протипожежну тематику

Район

І

Громова Ольга

 

9

Міжнародний конкурс П.Яцика

Район

І

Кузіна А.

7

Фестиваль-конкурс «Чисті роси»

Район

І

 

І, ІІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІІ

Креативніть

Учасники

Зразковий духовий оркестр

Чайка Д.

Семко В.

Семко О.

Клімов М.

Бідна В.

Гурток «Аеробіка»

Дуєт «Мрія»

Стоянова В.

Костенко К.

Грабовенко К.

Чапкіна А.

Міхеєва О.

 

 

11

6

5

8

9

 

 

4

7

6

9

6

Фестиваль конкурс «Молодь обирає здоров’я»

 

 

Район

 

ІІ

Чайка Д.

Дойкова А.

Некіт П.

Костенко К.

Цимбаліст Д.

Цимбаліст А.

Кузніцова О.

11

8

9

7

8

5

5

Огляд-конкурс на найкращий стан фізичного виховання

Район

ІІІ

Пасічник В.В.

 

Всеукраїнський  конкурс дитячого читання «Книгоманія-2019»

Район

 

Участь

Костенко К.

7

Обласний фестиваль духових оркестрів «Срібні сурми»

Область

Гран-прі

Зразковий духовий оркестр

 

 

Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів», «Годівничка»

Район

Область

 

Область

І

ІІ

 

ІІІ

Остапчук А.

2 клас

1 клас

Семко М.Б.

 

Міжнародна гра «Геліантус-2018»

 

1-переможець в початковій школі

Грамота з хімії

Грамота за найкращий результат у грі

Всього – 30 уч.

 

Математичний конкурс

«Кенгугу»

 

4 – добрих

 

Всього – 62 уч.

 

Конкурс з інформатики «Бебрас 2018»

 

1 – відміний результат

17 - добрих

23 – успішний результат

Всього – 41 уч.

 

Міжнародна гра з зарубіжної літератури «Sunflower»

 

1 – переможці в початковій школі

Всього - 36 уч.

 

Міжнародна гра з української  мови «Соняшник»

 

Диплом І ступеня регіонального  рівня – 1

Диплом ІІ ступеня регіонального  рівня – 1

Диплом ІІІ ступеня регіонального  рівня – 3

Переможці початкової школи - 2

Всього - 56 уч.

 

Міжнародна гра з англійської мови «Грінвіч»

 

Золотий сертифікат – 2

Бронзовий – 1

Всього - 41 уч.

 

У навчальному закладі розроблені такі методи стимулювання учнів:

 • фото учнів, що мають високий рівень знань, розміщені на шкільному сайті та стенді;
 • преміювання переможців;
 • нагородження похвальними листами, грамотами та подарунками.

VI. Виховна та позакласна робота.

            Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована у наступних напрямках:

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до людей

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"

Ціннісне ставлення до свого соціального "Я"

Створена програма роботи з обдарованими учнями, яка передбачає всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Головні завдання Програми передбачають забезпечення результативності та ефективності навчально – виховного процесу на основі співпраці у системі «обдарована дитина – творчий учитель», впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників, визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями.

Ця програма реалізується здебільшого через роботу гуртків естетичного циклу та конкурс «Учень року».

Учні школи досить часто самостійно організовують та проводять свята, де ними готуються сценарії, проводяться репетиції, підбираються актори. Така форма роботи ефективна: школярі вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних ситуаціях, вирішувати будь – які проблеми разом з товаришами. Традиційно у школі проходять свята Дня учителя, новорічні свята, День Святого Валентина, свято 8 Березня, День матері, День захисту дітей та інші. До роботи залучаються учні з 1 по 11 клас, які працюють по мірі можливості виконуючи кожен свою роботу.

            Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, їх здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівників гуртків, класних керівників – збагатити, зберегти а також розвинути обдарування дитини. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих та талановитих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків впливає на здібності дитини а також на формування творчої конкретноспроможної особистості. Система гурткової роботи школи динамічна – деякі гуртки працюють багато років.

            Традиційними у школі є свята першого та останнього дзвоника, посвята в першокласники, прощання з букварем, пісенні вернісажі, свято закоханих, гумору, години пам’яті жертв голодомору, свято Матері.

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом є любов до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей  та формування почуття патріотизму. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями як: акції, конкурсні програми, виховні години, бесіди, анкетування учнів, батьків, тематичні лінійки.

            Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму.

Наші спортивні команди є учасниками різноманітних спортивних змагань, як зональних, так і районних.

Швидко сплинув час… Ще один навчальний рік промайнув у минуле. І знову у Визирській ЗОШ І – ІІІ ступенів відкрито пришкільний табір відпочинку «Веселка». У таборі було створено усі умови для повноцінного відпочинку дітей. Усі працівники табору мають великий стаж роботи, високу фахову підготовку.

У таборі відпочиватиме 158 дітей. Педагоги табору підготували для дітей різноманітні форми культурно-масової роботи, сповнені яскравих вражень та гарного настрою. Допомагатимуть дітям цікаво, весело та з користю для здоров’я провести час, позбавлятися нудьги та відкривати нові таланти.

Кожного ранку у таборі під веселу музику проводяться зарядка та майданс, діти ознайомлюються з правилами безпеки життєдіяльності. У таборі діти дотримуються правил внутрішнього розпорядку, підвищують  загальнокультурний рівень, оволодівають   навичками здорового способу життя, дотримуються морально-етичних норм.

Наш табір реалізовував права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечував змістовне довкілля, задовольняв інтереси та духовні запити, відповідно до потреб у літній канікулярний період. Під час оздоровлення організовано екскурсії до етнопарку «Нью - Васюки», м. Київ, м. Канів, в липні планується відпочинок дітей у м. Чернівці, м. Камянець - Подільський. Діти відвідали пожежну частину в с. Визирка, здійснили екскурсію парками Доброслава та м. Южне. Вдало пройшов відпочинок і у туристичному поході.

VII. Правовиховна  робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

•  тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

•  лекції, бесіди на правову тематику;

•  анкетування;

•  зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

•  уроки правознавства.

Заступником директора школи з навчально – виховної роботи періодично проводяться бесіди з учнями, що потрапили в складні життєві умови.

VIIІ. Соціальний захист.

                Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

 1. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2.
 2. діти із багатодітних сімей – 30.
 3. діти із малозабезпечених сімей – 2.
 4. діти – інваліди – 5.
 5. діти – чорнобильці – 5.
 6. діти – переселенці – 4.
 7. діти, батьки яких були в АТО - 1.
 8. діти, які потрапили в складні соціальні умови – 1.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах:

 • участь у новорічних заходах із подарунками;
 • подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді;
 • відпочинок у оздоровчому таборі «Дельфін» м. Миколаїв (за кошти сільського бюджету)
 • відпочинок в пришкільному дитячому таборі «Веселка».

З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі­клування, підтримувався постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи.

IX. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють позакласні виховні заходи.

Х. Охоплення учнів гарячим харчуванням.

            У 2018/2019 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо).

            Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 89 учнів 1-4 класів. Із учнів 5 – 9 класів харчувалося  8 дітей, це діти пільгових категорій, які були охоплені безкоштовним гарячим харчуванням. Таким чином, до гарячого харчування у школі було залучено 97 учнів, що складає 50 % від загальної кількості учнів школи.

            Безкоштовне гаряче харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилися.

            Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналів бракеражу.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося районною СЕС.

Із представників ради школи та батьківського комітету було створено групу контролю за оглядом гарячого харчування, яка здійснювала свою діяльність упродовж навчального року.

 

ХІ. Охорона праці.

            Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно – гігієнічного режиму.

ХІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.

            Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем – предметником та в кожному кабінеті та спортзалі.

            Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної культури. Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

ХІІІ. Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів проходить зараз у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

ХІV.Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.
З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2018 – 2019 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали спецкурси, такі як: «Російська мова», «Українська мова».

Учні брали участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика, інтерактивних конкурсах «Бобер», «Кенгуру», «Сафлауер», «Соняшник», «Геліантус».
Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний ) тур олімпіад з базових предметів для учнів 6 -11 класів. Переможці шкільних олімпіад представляють школу на районних олімпіадах з базових дисциплін.

Учні школи протягом трьох останніх років є переможцями і призерами районної олімпіади з української мови.

 

 

ХV.Заохочення вчителів та учнів

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.    На святі Останнього дзвоника за рахунок спонсорських коштів та коштів Визирської сільської ради були нагороджені учні 1-11 класів, переможці шкільних, районних, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів та їх вчителі грамотами, подяками та подарунками. 20 учнів отримали премії голови Визирської сільської ради.

   З метою підтримки учнів, що мають високий рівень знань, голова ПСП «Вороновське» Бєдний О.В. виділяє грошову премію щороку.   Протягом 2018-2019 року не було застосовано мір покарання до жодного з працівників, хоча було виявлено ряд недоліків у роботі окремих працівників.

ХVІ.Робота бібліотеки

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну - бібліотека школи проводила певну роботу.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

У бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки.
До кожного свята, визначної дати організовуються бібліотекарем книжкові виставки, бібліотечні уроки. Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.

Проведення масових заходів:

 • Надання допомоги вчителям, учням, батькам у підготовці та проведенні масових заходів:
 • Шкільних олімпіад;
 • Календарних свят;
 • Літературних вечорів;
 • Етнографічних свят;
 • Підготовці агітбригад;
 • Відкритих уроків.

Бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

         Протягом поточного навчального року бібліотека провела певну роботу по розширенню бібліотечно-інформаційних послуг та обслуговуванню читачів.

         Навчальний процес був забезпечений  підручниками та методичними матеріалами згідно з Програмами .

           У своїй роботі з пропаганди читання і виховання любові і поваги до книги серед читачів, бібліотека використовує різноманітні форми роботи: літературні вікторини, бесіди, консультації, виставки. Традиційно бібліотека приймала участь у проведенні предметних тижнів та виховних заходів, які проходили в школі протягом навчального року. Було оформлено ряд книжкових виставок та проведено огляди літератури.

У бібліотеці постійно проводились бесіди: рекомендаційні,про прочитанні книги, про роль книги в житті людини та бережливе ставлення до книг.

     Приміщення бібліотеки у школі відсутнє, що в якійсь мірі ускладнює роботи бібліотекаря, у дітей немає можливості вільно відвідувати бібліотеку.  Бібліотекар працює над завданням: продовжити роботу по вихованню у дітей любові до книги, залученню їх до систематичного читання  та відвідування бібліотеки, бережливого ставлення до книги.

ХVІІ. Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

В школі функціонують  кабінет інформатики, кількість комп’ютерів - 21 одиниця,  вони підключені до локальної мережі та мережі Інтернет.

Протягом 2018 – 2019 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

ХVІІ. Фінансово – господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 2007 році. Але незважаючи на невеликий вік є достатньо проблем: протікає дах, над сходами потрібен капітальний ремонт стелі, ремонту потребує фасад школи, класи, шкільні приміщення, ступки. З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи, спонсорів у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт.

Адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Лиманської РДА. Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії, газ. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв, газу.

За батьківські кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, меблів, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку та приміщень школи, закупівля канцтоварів, медикаментів, стендів, методичної літератури, дидактичного та роздаткового  матеріалу,шкільної документації, заправка картриджів, здійснюється підписка періодичних видань, ремонт автобусу, закупівля засобів  гігієни для учнів, пошиття костюмів для учнів, здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року, ремонтується мережа водопостачання та електроенергїї.

Велика подяка батькам за розуміння наших потреб, особливо головам батьківських комітетів та класним керівникам 1-11 класів. Ми сподіваємося на вашу подальшу підтримку.Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом та учнями старших класівпроводиться скошування трави, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

ХVІІІ. Управлінська діяльність

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, відділу рсвіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметівта виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!